Ажлын байрны тодорхойлолт

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС

Захиргаа санхүүгийн хэлтсийн дарга

GDE Error: Requested URL is invalid

Төлөвлөлт тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

Архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

Мэдээллийн сүлжээ, технологи, гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 2.54MB)

Мэдээллийн сан, сурталчилгаа нөлөөлөл, хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 3.22MB)

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

Хүний нөөц, байгууллагын эрхзүй хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 3.73MB)

Ахлах нягтлан бодогч

Download (PDF, 2.39MB)

Тооцооны нягтлан бодогч

GDE Error: Requested URL is invalid

Нярав, зохион байгуулагч

GDE Error: Requested URL is invalid

Гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

GDE Error: Requested URL is invalid

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

Гэр бүлийн асуудлаарх мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

Урьдчилан сэргийлэлт, сургалт нөлөөллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих үйлчилгээний зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

 

 

Хүүхдийн хөгжил хамгааллын хэлтсийн дарга

GDE Error: Requested URL is invalid

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

Урьдчилан сэргийлэлт, сургалт нөлөөллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

Хүүхэд хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

Хүүхдийн оролцооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

Халамж асрамжийн төв хувилбарт үйлчилгээний хяналт зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

Хүүхдийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

Зорилтот бүлгийн хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

Сэтгэл зүйн үйлчилгээний арга зүй, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн, Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч

GDE Error: Requested URL is invalid

Эрсдэлт нөхцөл дэх хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

GDE Error: Requested URL is invalid

Залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга

Төсөл, хөтөлбөр хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

Сургалт, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Залуучуудын хөгжих орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Зорилтот бүлгийн залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Оролцоо, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн