Сахилгын шийтгэл ногдуулсан тухай мэдээлэл

Авлигатай тэмцэх газрын 2019 оны 09 дүгээр сарын 06-ны 05/7183 дугаар албан бичгээр бүрэн эрхийнхээ дагуу ирүүлсэн албан ёсны шаардлага, шийдвэрийг Авлигын эсрэг хуулийн 6.6-д зааснаар заавал биелүүлэх үүрэгтэй тул нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын 2019 оны “А.Мөнхгэрэлийг сэлгэн ажиллуулах тухай” Б/27 дугаар тушаалыг 2019 оны Б/39 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгож, Баянзүрх

Нийтлэсэн: 2019-11-28 | Үзсэн: 35262Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай А/84

Нийтлэсэн: 2019-09-20 | Үзсэн: 35059Дэлгэрэнгүй

Мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/80

Нийтлэсэн: 2019-09-19 | Үзсэн: 35056Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын дэргэд Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай А/73

Нийтлэсэн: 2019-08-30 | Үзсэн: 35053Дэлгэрэнгүй

Халамж, асрамжын төвийг шалгах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/60

Нийтлэсэн: 2019-08-07 | Үзсэн: 35049Дэлгэрэнгүй