Тушаалууд

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай А\32

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай А\32

Төрийн албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын хуваарийг батлах тухай А\33

Төрийн албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын хуваарийг батлах тухай А\33

Ажлын цаг ашиглалтын журмыг шинэчлэн батлах тухай А\34

Ажлын цаг ашиглалтын журмыг шинэчлэн батлах тухай А\34

Дотоод журам шинэчлэн батлах тухай А\35

Дотоод журам шинэчлэн батлах тухай А\35

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай А\36

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай А\36

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай А\37

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай А\37

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай А\38

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай А\38

Дүүргүүдийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А\39

Дүүргүүдийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А\39

Буцалтгүй тусламж олгох тухай А|40

Буцалтгүй тусламж олгох тухай А|40