Ажлын байрны тодорхойлолт

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС

Захиргаа санхүүгийн хэлтсийн дарга

Download (PDF, 479KB)

Төлөвлөлт тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Download (PDF, 433KB)

Архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 257KB)

Мэдээллийн сүлжээ, технологи, гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 2.54MB)

Мэдээллийн сан, сурталчилгаа нөлөөлөл, хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 3.22MB)

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 441KB)

Хүний нөөц, байгууллагын эрхзүй хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 3.73MB)

Ахлах нягтлан бодогч

Download (PDF, 2.39MB)

Тооцооны нягтлан бодогч

Download (PDF, 434KB)

Нярав, зохион байгуулагч

Download (PDF, 427KB)

Гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

Download (PDF, 437KB)

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Download (PDF, 264KB)

Гэр бүлийн асуудлаарх мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 429KB)

Урьдчилан сэргийлэлт, сургалт нөлөөллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 441KB)

Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих үйлчилгээний зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 443KB)

 

 

Хүүхдийн хөгжил хамгааллын хэлтсийн дарга

Download (PDF, 444KB)

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Download (PDF, 434KB)

Урьдчилан сэргийлэлт, сургалт нөлөөллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 433KB)

Хүүхэд хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 435KB)

Хүүхдийн оролцооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 436KB)

Халамж асрамжийн төв хувилбарт үйлчилгээний хяналт зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 431KB)

Хүүхдийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 434KB)

Зорилтот бүлгийн хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 433KB)

Сэтгэл зүйн үйлчилгээний арга зүй, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн, Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч

Download (PDF, 436KB)

Эрсдэлт нөхцөл дэх хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 429KB)

Залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга

Төсөл, хөтөлбөр хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

Сургалт, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Залуучуудын хөгжих орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Зорилтот бүлгийн залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Оролцоо, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн