Ажлын байрны тодорхойлолт

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС

Тайлан мэдээ, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 3.19MB)

Албан хэрэг хөтлөлт архвын ажилтан

Download (PDF, 3.09MB)

Мэдээллийн сүлжээ, техналоги, гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 2.54MB)

Мэдээллийн сан, сурталчилгаа нөлөөлөл, хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 3.22MB)

Хяналт шинэжилгээ үнэлгээ, салбар дундын эрхзүй хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 3.08MB)

Хүний нөөц, байгууллагын эрхзүй хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 3.73MB)

Ахлах нягтлан бодогч

Download (PDF, 2.39MB)

Зохион байгуулагч, нярав

Download (PDF, 2.2MB)

Гэр бүл, хүүхэд хамгааллын хэлтсийн дарга

Download (PDF, 2.34MB)

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны зохицуулалт,  урьдчилан  сэргийлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 2.27MB)

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээний хяналт зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 2.23MB)

Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийн хамгаалал, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 2.29MB)

Халамж асрамжийн төвүүд, хувилбарт үйлчилгээний зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 2.55MB)

ХЭК-ийн зөвлөмж, Нийгмийн салбар дах хүүхэд хамгаалал,  хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 2.21MB)

Сэтгэл зүйн үйлчилгээний арга зүй, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 2.64MB)

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хамгааллал, хүүхэд хамгааллын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 2.27MB)

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

Download (PDF, 3.16MB)

Гэр бүлийн хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх, жендер хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 3.08MB)

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил, урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийн сан  хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 3.01MB)

Хүүхдийн амралт чөлөөт цаг, орчин хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 2.63MB)

Гэр бүлийн боловсрол, хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 2.84MB)

Хөгжлийн хөтөлбөр, төсөл, СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 3.13MB)

Хүүхдийн хөгжил оролцоо, ЕБС хариуцсан мэргэжилтэн

Download (PDF, 3.56MB)

Залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга

Төсөл, хөтөлбөр хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

Сургалт, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Залуучуудын хөгжих орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Зорилтот бүлгийн залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Оролцоо, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн