ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ УЛААНБААТАР ХӨТӨЛБӨРИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН