2017 оны 12 дугаар сарын нэмэлт санхүүжилтийн мэдээ.