НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТАЙЛАН