Сахилгын шийтгэл ногдуулсан тухай мэдээлэл

Авлигатай тэмцэх газрын 2019 оны 09 дүгээр сарын 06-ны 05/7183 дугаар албан бичгээр бүрэн эрхийнхээ дагуу ирүүлсэн албан ёсны шаардлага, шийдвэрийг Авлигын эсрэг хуулийн 6.6-д зааснаар заавал биелүүлэх үүрэгтэй тул нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын 2019 оны “А.Мөнхгэрэлийг сэлгэн ажиллуулах тухай” Б/27 дугаар тушаалыг 2019 оны Б/39 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгож, Баянзүрх дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга А.Мөнхгэрэлийг нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын 2019 оны Б/49 дүгээр тушаалаар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.3-т заасныг үндэслэн албан тушаал бууруулсныг үүгээр мэдээлж байна.