“КРИСТИНА НОБЛИЙН ХҮҮХДИЙН САН”-ТАЙ  ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР, “КРИСТИНА НОБЛИЙН ХҮҮХДИЙН САН”-ТАЙ
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА.

Тогтвортой хөгжлийн зорилгын Зорилго 1. Ядуурлыг тэглэх, Зорилго 3. Эрүүл мэндийг дэмжих, Зорилго 4. Чанартай боловсролыг дэмжих, Зорилго 5. Жендэрийн тэгш байдлыг хангах, Зорилго 8. Зохистой хөдөлмөр ба эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд хувь нэмэр оруулах; Монгол Улсын Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Нийслэлийн засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.5.10-т заасан “Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийллээс татгалзах хандлагыг олон нийтэд төлөвшүүлэх сурталчилгаа нөлөөллийн ажлуудыг эрчимжүүлнэ” гэсэн зорилт, Нийслэлийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газрын “Зорилтот бүлгийн гэр бүлийг дэмжих, хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх” зорилтуудыг тус тус үндэслэл болгон гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн гэр бүлд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон Хүүхэд хамгааллын хуульд заасан үйлчилгээг үзүүлэх, дахин хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлт бүлгийн гэр бүл, түүний гишүүдийг гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэн, нөхцөл байдал, чадамжид нь суурилан хөгжүүлэх “ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭС-2” төсөл хэрэгжүүлэхээр Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийслэлийн Гэр Бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар, “Кристина Ноблийн хүүхдийн сан” хамтын ажиллагааны САНАМЖ БИЧИГ-ийг байгууллаа.
2 тал өнгөрсөн хугацаанд хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын чиглэлд дорвитой төсөл хөтөлбөрүүдийг хамтран хэрэгжүүлсэн бөгөөд цаашид санамж бичгийн хүрээнд олон үйл ажиллагаануудыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхлээд байна.
НГБХЗХГ