Хорооны Хамтарсан багийн туршлага судлах сургалт, уулзалт боллоо.